Nhóm trộm táo tợn đạp vỡ kính gian hàng để vào trộm