Thanh niên trộm laptop rồi nhét vào chỗ kín nhanh như cắt