I like it. Tôi Lai Nhiều. Bộ phim quá nổi tiếng đc sự trông đợi của mọi ng từng ngày một