thằng cha nó phản ứng chậm rì , mình mà thấy nó bay lên lập tức đưa chân ra đạp ngay