phải đạo thôi ! gieo gió gặt bão " hội đồng " . Ở Vn mình cũng thế thôi .