PDA

View Full Version : nghi lễ tắm máu động vật (Full)Ôn Thi
01-11-2012, 08:14 PM
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ZYqG1hermann_72.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--nOzu1hermann_01.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--A3kK1hermann_02.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--VKjh1hermann_03.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--agzA1hermann_04.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--iSRc1hermann_05.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--oFy61hermann_06.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--Hlf31hermann_07.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--XKQ81hermann_09.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--YmGs1hermann_10.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--fH571hermann_11.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--r3O81hermann_12.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--GLvr1hermann_13.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ZtDG1hermann_14.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--7ap71hermann_15.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--9Rjx1hermann_16.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--3kIw1hermann_17.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--vN7o1hermann_18.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ErXt1hermann_19.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--iPHe1hermann_20.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--8fON1hermann_21.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--qX4F1hermann_22.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--6PaH1hermann_23.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--O5BG1hermann_24.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--tPTZ1hermann_26.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--lbC01hermann_27.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ZGTK1hermann_28.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--1o2u1hermann_29.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--A41h1hermann_31.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--RXM21hermann_32.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--64oH1hermann_33.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--0XBD1hermann_34.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--rR9p1hermann_35.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ceSC1hermann_36.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--GooC1hermann_37.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--WJ6v1hermann_38.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--am8d1hermann_39.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--Ol1Y1hermann_40.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--Ny3l1hermann_41.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--PejH1hermann_43.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--u1ip1hermann_44.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--7nIv1hermann_45.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--IPkI1hermann_46.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ruaN1hermann_47.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--VsBF1hermann_48.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--Teiq1hermann_49.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--THQm1hermann_50.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--CHkf1hermann_51.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ExO91hermann_52.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--F1Mu1hermann_53.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--OiXM1hermann_54.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--3O0D1hermann_55.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--cUeG1hermann_56.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--gKg91hermann_57.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--NqXH1hermann_58.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--UDVS1hermann_59.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--SF3e1hermann_60.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--kaY91hermann_61.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--cFlo1hermann_62.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--DIcR1hermann_63.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--jlEd1hermann_64.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--Pwia1hermann_65.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--B0Ca1hermann_66.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--ApwN1hermann_67.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--mbhe1hermann_68.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--gr7i1hermann_69.jpg
http://upload.kenhkinhdi.com/files/12012/KenhKinhDi.Com--yryX1hermann_71.jpg

phong_w4
05-26-2012, 11:47 AM
thật là dơ dáy và độc ác , động vật không phải là sinh linh sao làm thế ... cái lũ nước ngoài này làm nhiều chuyện thấy ghê quá

anhyeuvansd94
05-31-2012, 07:20 PM
bọn bệnh hoạn ý mà ko chấp được! híc!