PDA

View Full Version : Phú có chút ý kiến cho FromJeryPhu
12-03-2012, 05:54 PM
thời gian cứ trôi qua ..... from kinh dị cũng ngày càng phát triển .....
vì đang học hành .... nên Phú ít có online nên mong a.e và 2 amind thông cảm
thấm thoát trôi qua ..... cũng đã gần đến tết ....
nhầm để from phát triển thêm .... mong anh Phú mở thêm box về Video ( Mua Lân )
để a.e có thể vào xem có clip múa lân của nước ta vs nước ngoài ... mong g.m xét cho :D:D

Hà Híp Pi
12-12-2012, 11:18 PM
Thời gian cứ trôi qua ..... from kinh dị cũng ngày càng phát triển .....
vì đang học hành .... nên Phú ít có online nên mong a.e và 2 amind thông cảm
thấm thoát trôi qua ..... cũng đã gần đến tết ....
nhầm để from phát triển thêm .... mong anh Phú mở thêm box về Video ( Mua Lân )
để a.e có thể vào xem có clip múa lân của nước ta vs nước ngoài ... mong g.m xét cho :D:D


...........Duyệt ... Tặng luôn thêm Box múa cột cho sinh động =))...............