PDA

View Full Version : Động đất ở IranSatan
09-11-2012, 07:40 AM
http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--JJrr11264b_e1d9.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--dyuq11264d_5f3b.jpg


http://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--9BLZ11266b_cba8.jpghttp://upload.kenhkinhdi.com//files/92012/KenhKinhDi.Com--RnTA112661_c8f5.jpg


http://np5.upanh.com/b3.s30.d2/723ddfdc267a3a54a76d9f7ca45c83fb_48199745.chuki.70 0x0.jpg

Hà Híp Pi
09-13-2012, 10:08 AM
Nhìn nhầm tưởng động đất ở Tháiland :)